Pilgrim Walks

Standard

2003  11   Annapurna Trek Nepal

2007  Leon to Santiago  De Compostela

2009 SJDP  to Santiago

2010 O’Porto to Santiago

2012  Minturno To Rome
2012 Siena to Rome

2013  Fidenza to Siena